• Language :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loding the player....

    สำนักงานกรุงเทพฯ :

    100/25 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 15 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
    โทร : (66) 02-645-0232-40
    แฟกซ์ : (66) 02-645-0252-3
    อีเมล : info@power-utah.co.th

โรงงาน :

เลขที่ 28/2 หมู่ที่ 5 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทร : (66) 038-389-740-1
แฟกซ์ : (66) 038-389-228

เลขที่ 64/10 หมู่ที่ 4 ซอยห้วยกะปิ ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทร. : (66) 038-383-557-8
แฟกซ์. : (66) 038-382-281